පාසලේ

More: විශේෂ අධ්යාපනය , ඉගෙනීමේ ආබාධ , ඉගෙනීම , සම්බන්ධ වෙමින් , සූදානම , ගෙදර සහ අතුලත් පාසල්වල