මව්කිරි දීම

More: අභියෝග , අම්මා , ළදරුවෝ වර්ධනය වෙද්දී , පොම්ප කිරීම සහ ගබඩා කිරීම