බබාලා

More: මව්කිරි දීම , ගවේෂකයන් , සෞඛ්යය හා ආරක්ෂාව , එදිනෙදා රැකවරණය , වර්ධනය හා සංවර්ධනය , නිෂ්පාදන සහ නිෂ්පාදන , ළදරු ආහාර , ෆෝමියුලා