සඵලතා අභියෝග

More: ප්රතිකාරය , ගැටුම් හා ඉදිරියට යෑම , හේතු සහ සැලකිල්ල , රෝග විනිශ්චය සහ පරීක්ෂා කිරීම