ගර්භණී නැති වීම

More: රෝග ලක්ෂණ සහ රෝග නිර්ණය , හේතු සහ අවදානම් සාධක