ආපසු-පාසැල් මිලදී ගැනීම් ලැයිස්තුව

ආපසු පාසැල් යෑමට සාප්පු සොරකමක් විය හැකිය. ජීන්ස් යුගල් හයක් මිල දී ගන්නද? තුනක් මිලදී ගැනීම ඉතා කුඩාද? මෙම සවාරිය ආපසු ගෙවන පාසැල් සාප්පු ලැයිස්තුව සමඟ ඔබට සැබැවින්ම මිලදී ගත යුතු දේ සොයා ගන්න.

ඇඳුම්

ඔබේ දරුවන්ගේ අවශ්යතා වයස, ස්ත්රී පුරුෂ භාවය, සහ ඔබ කොපමණ වාර ගණනක් පිරිසිදු කරනවාද යන්නත්, පාසැලේ නිල ඇඳුම් ඇඳිය ​​යුතුද යන්නත් වෙනස් වේ.

සාමාන්යයෙන් ඔබට අවශ්ය වනු ඇත:

පාවහන්

නැවතත්, ඔබේ දරුවන්ට අවශ්ය සපත්තු යුගල් ගණනාවක් අවශ්ය වන අතර, කුමන වර්ගයේ, ඔවුන්ගේ ක්රියාකාරිත්වයේ මට්ටම හා ඔබේ පාසල් ඇඳුම් ඇඳීම් ප්රතිපත්ති අනුව වෙනස් වේ. සාමාන්යයෙන් ඔබේ දරුවන්ට අවශ්ය වනු ඇත:

අමතර උපාංග

ආපසු පාසැල් සාප්පු සවාරි සමය සඳහා බදු නොමිළේ සති අන්ත ඉසව් ඉදිරිපත් කරන බොහෝ ප්රාන්තවලින් සඳහන් කර ඇති පරිදි උපාංග අමතර බද්දක් නැති බව මතක තබා ගන්න. එබැවින් ඔබේ ප්රාන්තයේ නීති සමඟ පරික්ෂා කිරීමට අවශ්ය වනු ඇත. ඔබ මිලදී ගැනීමට අවශ්ය සමහර අමතර උපාංග වනුයේ:

පිටත ඇඳුම්

ඔබ ජීවත් වන දේශගුණය මත විශාල වශයෙන් රඳා පවතින්නේ කුමන ආකාරයේ කබායද, කොපමණ ප්රමාණයක්ද යන්නයි. පොදුවේ ගත් කල, බොහෝ දරුවන්ට පහත සඳහන් බාහිර ඇඳුම් පැලඳුම් අවශ්යයි:

පාසැල් සැපයුම වෙත ආපසු

ඔබේ දරුවාගේ පාසල නැවත මිලදී ගැනීම සඳහා අවශ්ය පාසැල් සැපයුම්වල නිශ්චිත ලැයිස්තුවක් අමතන්න. සාමාන්යයෙන් ඔබ මිලදී ගැනීමට අපේක්ෂා කළ හැකිය:

පාසැල් පරිත්යාග

බොහෝ ගුරුවරුන් නැවත පාසැල් සාප්පු සවාරි සමයේ දී පරිත්යාග ඉල්ලා සිටියි:

දිවා ආහාර අයිතම

දැන් ඔබ ඔබේ දරුවන්ගේ දිවා ආහාරවල පැකට් කරන අයිතම මත ගබඩා කිරීම ඇරඹීමට කාලයයි:

සැලසුමක් සමඟ පාසැල් සාප්පු සවාරි සමය වෙත පැමිණෙන විට, ඔබ මිලදී ගැනීමට අවශ්ය කාලය කලින් දැන ගැනීමෙන්, ඔබට මුදල් ඉතිරි කරගත හැකි අතර ඔබේ දරුවන්ට මේ වසරේ සැබවින්ම අවශ්ය නොවන භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමෙන් වැළකී සිටින්නෙමු.