පළමු පිළිතුර ඩිජිටල් ගැබ් ගැනීම් පරීක්ෂණය

Bottom Line

සවිස්තර සටහනක් සමඟ, පරීක්ෂණ උපදෙස් පැහැදිලි සහ පහසු විය.

හොඳයි

අවාසි

විස්තර

Guide Review - පළමු පිළිතුර ඩිජිටල් ගැබ්ගැනීම් පරීක්ෂාව රන්

පළමු පිළිතුර ඩිජිටල් ගෝල්ඩ් ගර්භණීතාවය පිළිබඳ පරීක්ෂණ කට්ටලය ගර්භණී පරීක්ෂණ සඳහා වෙළෙඳපොළට අලූත් වේ. එය පළමු උදෑසන මුත්රා හෝ වෙනත් මූත්රා භාවිතා කරන අතර එය ඔබේ කාලය අපේක්ෂිත දිනයට දින පහකට පෙර භාවිතා කළ හැක. ප්රතිඵලය ඩිජිටල්, පැහැදිලි "ඔව්" හෝ "නැත" යනුවෙන් දක්වා ඇත.

පරීක්ෂණය ඇසිරීම ඇසුරුම් කිරීමේදී පහසුවෙන් හැසිරවීමට පහසු විය. කෙසේ වෙතත්, කුඩා සටහනක්, උඩුමහලට යන්නට අපහසු විය. මෙම පරීක්ෂණය ආරම්භයේදී ඔබ ආරම්භක සීමාව ඉවත් නොකෙරෙන බැවින් මෙය විය හැකිය. එය නිශ්චිතවම පෙන්නුම් කරන්නේ ප්රතිඵල පෙන්වීමට විනාඩි 3 ක් පමණි. එහෙත් එය කළ පසු, ඔවුන් ඉතා පැහැදිලිය. එහි ප්රතිඵලය වැරදියි.