වැඩිහිටි අවධි සහ සැලකිල්ල

වැඩිවිය පැමිණෙන ප්රශ්න වලට පිළිතුරු ලබා දීම

යෞවන යෞවනියන් වැඩිහිටි වියට පා තබනවා . ඔබේ දරුවාගේ ශරීරය ප්රතිනිෂ්පාදනය සඳහා සූදානම් වන කාලය මෙයයි. නමුත් එය ව්යාකූලත්වයට හා කලකිරීමට පත් විය හැක! දැන් බොහෝ දේ ඔබේ දරුවා සඳහා වෙනස් වේ. නිවැරදිව කුමක්ද කුමක්ද?

වැඩිවිය පැමිණීම

පිරිමි ළමුන හා ගැහැණු ළමුන පුරෝකථන කළ අවධි වල ඇති විය හැකි ශාරීරික වෙනස්කම් සමහරක් හරහා ගමන් කරයි.

ගැහැනු ළමුන් සඳහා වැඩිවිය හැකිය

සාමාන්ය අවස්ථා දැන ගැනීම ප්රමාණවත් නොවේ. ගැහැණු ළමයින් සඳහා, එක් යෞවනයෙකුගේ සාමාන්ය දෙයක් වන්නේ තවත් කෙනෙකු සඳහා නොවේ. පිරිමි ළමුනට ලිංගික හැසිරීම් වලට වඩා වැඩි ගැටළු වලට යොවුන් ගැහැණු ළමුන පවා ඔප් වීමකි. ගැහැණු ළමුන තුළ වැඩිවිය පැමිණීම ගැන ඔබ දන්නවාද?

පිරිමි ළමුන සඳහා වැඩිවිය පැමිණීම

වැඩිහිටි ගැහැණු ළමුන සඳහා වැඩිවිය හැකිනම් ශිෂේණය ඍජුව වෙනස් වන අතර ශිෂේණය වෙනස් වේ. සමහර අවස්ථාවලදී ඔවුන්ගේ ප්රශ්න අසන්නට ඔවුන් අපහසු වුවද, ඔවුන් සාමාන්යයෙන් සිටිනවාද නැද්ද යන්න ගැන බොහෝ පිරිමි ළමුන්ට සැලකිලිමත් වේ.

ඔබේ දරුවා වැඩිහිටි විය හැකි ආකාරය ගැන ඔබට කිසියම් ප්රශ්නයක් තිබේ නම්, ඔබේ දරුවාට විශේෂිත තොරතුරු ඔබේ දරුවා හෝ පවුලේ සෞඛ්ය සේවා සැපයුම්කරු ඔබට ලබා දිය හැකිය. කිසියම් තොරතුරක් (හා හාස්යය පිළිබඳ හැඟීමක්) සමඟ, ඔබ සහ ඔබේ දරුවා අතර වැඩිවිය පැමිණීම තුළින් ඇති විය යුතුය.