ඔවුන්ගේ වයස් සීමාව ඉක්මවා යෞවනයන්ට ලබා දීම

ඇතැම් දෙමව්පියන් විසින් ප්රතිචක්රීකරනය හෝ පුලුල් තට්ටුවල වර්ගීකරණය කිරීම වැනි නිශ්චිත කර්තව්යයන් ඉටු කිරීමේදී දරුවන්ගේ වැඩ පැවරිය හැකිය. අනිත් ළමයින්ට අවශ්ය ඕනෑම දෙයක් සමඟ උදව් උපකාර කළ හැකිය. සාමාන්ය රීතිය ලෙස, වැඩිහිටි දරුවන්ට වැඩි ගෙවන කාර්යයන් තමන්ගේම තනියම හැසිරවිය හැකි අතර, වැඩිහිටි ශ්රේණියේ පාසැල් දරුවන්ට වැඩි අධීක්ෂණය අවශ්ය වේ.

ඔබේ ළමයින්ගේ පැවරුම කුමක් වුවත් ඔබගේ ශ්රේණියේ පාසැල් ගුරුවරයාට පැවරීමට තීරණය කර ඇති අතර, ඇයගේ හැකියාවන් හා ඇය කිරීමට අවශ්ය දෑ සකස් කිරීමට උත්සාහ කරන්න.

රැකියාවල නිරත වීමෙන් දරුවන්ට රැකියාවක් ලබා දීම සහ එය අවසන් කිරීම වැදගත් බව ඔවුන් පවසන අතර, දරුවන්ගේ වගකීම් සහ ඔවුන් පිරිසිදුව හා සංවිධානාත්මකව තබාගැනීමේ වැදගත්කම උගන්වනවා. ඔබේ දරුවාට හැසිරවිය හැක්කේ කුමන රැකියාවක කුමන රැකවරණදැයි ඔබ සැලකිලිමත් වන විට ළමුන් සඳහා සමහර වයසක සුදුසු දරුවන්ගේ මෙම ලැයිස්තුව ඔබට උපකාර වනු ඇත.

අවුරුදු 5-7 හැවිරිදි සමහර වැඩ කරන්න පුළුවන්:

අවුරුදු 8 ත් 10 ත් අතර රැකියාවක් කරන සමහර දේවල් කරන්න:

තවද, ඔබේ දරුවා විශාල කාර්යයන් සඳහා ඇතුළත් කිරීමට උත්සාහ කරන්න. සෞඛ්ය සම්පන්න ආහාර තෝරාගැනීම ගැන ඔහුට උගන්වන්න හොඳ අවස්ථාවක්. (ඔහු ඔබට නැවුම් පලතුරු හා එළවළු තෝරා ගැනීමට සහ ආහාර සඳහා කුමක් කිරීමට තීරණය කළ හැකිය).

වර්තමානයේ ආර්ථිකයේ පවුල් සඳහා විශේෂයෙන් වැදගත් මාතෘකාවක් වනුයේ මුදල් හා ගෘහස්ථ අයවැය පිළිබඳ උගන්වයි .

මනස තබා ගැනීමට වෙනත් උපදෙස්

දෙමව්පියන් තුළ ඇති බොහෝ දේවල් සමඟ, ඔබ ඇතුළට යන දේ ඔබට ලැබෙනු ඇත. නිවසේ අවට උපකාර කිරීමට ඔබේ කුඩා දරුවාට උපකාර කිරීම සඳහා කාලය ගත කිරීමෙන් ඔබ විසින් ඔබට ප්රතිලාභ ලබා දෙන රටාවක් සකස් කරනු ඇත වැඩෙනවා.