ඊගල් බාලදක්ෂ බඳුනක් එකතු කර ගන්නේ කෙසේද?

රචනා සිට ව්යාපෘති විස්තර දක්වා

"බින්ඩර්" එතරම් නොසැලකිලිමත් වන නමුත් ඔබේ දරුවා සිය ඊගල් බාලදක්ෂය හරහා අර්ධ වශයෙන් ගමන් කරන විට, ඊගල් බින්ඩරය සෑම දෙයක්ම ඇත. කොටස් හතරකට බෙදේ, එය විධිමත් අයදුම්පත, පෞද්ගලික දත්ත, නිර්දේශ ලිපි සහ ඊගල් ව්යාපෘති වාර්තාව සඳහා කොටසකි. මෙන්න ඇතුලට යන්න ඕනේ.

1 -

ඊගල් යෙදුම
ගූගල් පින්තූර

Binder of the first section ඇමරිකාවේ ඊගල් ශ්රේණියේ යෙදුම් බාලක බාලදක්ෂයන් සඳහා කැප කරනු ලබයි:

2 -

ඊගල් බාලදක්ෂ පෞද්ගලික දත්ත පත්රිකාව

දෙවන කොටස ඊගල් ඉල්ලුම්කරුගේ පුද්ගලික තොරතුරු සමග විවෘත වේ. මෙම කඩදාසි පත්රිකාව ඇතුළත් විය යුතුය:

3 -

ප්රගති වාර්තා

ඔබගේ බාලදක්ෂයේ ප්රගමන වාර්තාවේ පිටපතක් ඇතුළත් කරන්න, සියලු උසස් කිරීම් දිනයන් ඇතුළත් විය යුතුය (එනම්, ඔබේ බාලදක්ෂය ටෙන්ඩර්ෆුට් පැමිණි විට) සහ ලකුණු ලාංඡන තොරතුරු ලකුණු කර ඇති අතර, එක් එක් දින උපයාගෙන ඇත.

4 -

රචනය: ජීවිත අරමුණ සහ අභිමානය

5 -

නිර්දේශ ලිපිය

බාලදක්ෂයාගේ දෙමාපියන්ගේ ලිපියේ මෙම කොටසට ඇතුළත් වන අතර, අවසානයේ - ගුරුවරුන්ගෙන් සහ අනෙකුත් වැඩිහිටියන්ගෙන් නිර්දේශිත ලිපි පහ. ලිපි ලියැවුනු නායකයින්ට ඍජුව යැවෙනු ඇත, පසුව ඒවා මෙහි ඇතුළත් කරනු ඇත.

තව

6 -

ඊගල් ව්යාපෘති වාර්තාව

ඊගල් බාලදක්ෂ ව්යාපෘති වැඩපොත පිරවීමෙන් ඇරඹීමට ඔබේ පුතා සැලසුම් කර ඇති ව්යාපෘති විස්තරය, ව ාපෘතියෙන් ප්රතිලාභ ලබන වැඩසටහන පිළිබඳව විස්තර සහ පළමුවන කාර්ය සාධක බලකාය සමඟ සාකච්ඡා කරන ලද දිනයන් පිළිබඳ තොරතුරු . මීට අමතරව එයට ඇතුලත් විය යුතුය:

තව

7 -

පෙන්වන්න සහ කියන්න

8 -

කාල නියමයන්

ඔබගේ බාලදක්ෂයා විසින් ව්යාපෘතියේ වැය කරන ලද පැය ගණන, කාර්යය, හවුලේ හා පැය ගණන අනුව පැතුරුම්පත ඇතුළත් කළ යුතුය. Excel පැතුරුම්පත මෙය විශේෂයෙන් හොඳින් ක්රියා කරයි. ඊගල් බින්ඩර් සඳහා ව්යාපෘති බිඳවැටීමක් අවශ්ය වුවද, ව්යාපෘතියට සහභාගි වන සෙසු බාලදක්ෂයන්ට ඔවුන්ගේ ප්රජා සේවා වේලාවන් සපුරාලීමට එම පැය ගණන භාවිතා කළ හැකිය. එබැවින් ඔබේ පුතාගේ පැතුරුම්පතේ පිටපතක් ඔහුගේ හමුදාවේ දියුණුවට පත් විය යුතුය වගේම.

9 -

නිගමනය

ව්යාපෘතියෙන් සාරාංශයක් ඉදිරිපත් කරමින් කෙටි විස්තරයක් එකතු කිරීම මගින් මෙම බන්ධනකරු සම්පූර්ණ කරන ලද අතර එය උපකාර වූ අය වෙත කෘතඥතාව පළ කිරීම සහ ව්යාපෘතියේ බලපෑම විස්තර කිරීමයි. මෙම නිගමනයට අවශ්ය වන පරිදි අත්සන් තුනක් - බාලදක්ෂයා, බාලදක්ෂයා සහ කණ්ඩායමේ නියෝජිතයා මෙම ව්යාපෘතියෙන් ප්රතිලාභ ලබා ඇත.