හොඳම 1000 කුඞා ළමුන්ගේ නම්

ජනප්රිය ගැහැණු නම්

මවගේ දිනය පුරා සමාජ ආරක්ෂණ පරිපාලනය (SSA) පසුගිය වසරේ සිට වඩාත් ජනප්රිය ළදරු නාම නිකුත් කරයි. උප්පැන්න සහතික දත්ත මගින් මෙය තීරණය වේ. 2015 නිකුතුව සඳහා, ඉහළම ජනප්රියම ළදරු නාමයන් 1000 ක් මෙන්න!

මෙම වසරේ ලැයිස්තුවට අලුතින් නම් නොලැබේ. එහෙත් ගැහැනු නම් සඳහා නිර්මාණශීලි ස්වරූපයන් තිබේ.

මැඩිසන් හා මැඩිසන් ගැන සිතන්න. නැඟෙන තාරකාවක් ලෙස දැකිය හැකි නවීහී ද පහත වැටේ. ලැයිස්තුවට කාර්ඩ්ෂියන්වරුන්ගේ බලපෑම ද කැපී පෙනේ. ඇඩා, ඔඩ්රී සහ පෙනෙලොප් වැනි ශක්තිමත් කාන්තා ස්වරූපයන් ද දැකගත හැකිය.

පිරිමි ළමයින් සඳහා ඉහළම 1000 දරු නාමයන් සහිත ඔබේ දරුවා සඳහා අදහස් ලබා ගන්න.

 1. එමා
 2. ඔලිවියා
 3. සොෆියා
 4. ඉසබෙලා
 5. අවා
 6. මියා
 7. එලිලි
 8. අබිගායිල්
 9. මැඩිසන්
 10. චාලට්
 11. හාපර්
 12. සෝෆා
 13. ඉතා
 14. එලිසබෙත්
 15. අමලියා
 16. එව්ලින්
 17. ඇල්ල
 18. ක්ලෝයි
 19. වික්ටෝරියා
 20. ඕබ්රි
 21. කරුණාව
 22. සෝයි
 23. නැටලී
 24. ඇඩිසන්
 25. ලිලියන්
 26. බෘක්ලින්
 27. ලිලි
 28. හැනා
 29. ලයිලා
 30. ස්කාර්ලට්
 31. Aria
 32. සෝයි
 33. සමන්තා
 34. ඇනා
 35. ලෙයා
 36. ඔඩ්රී
 37. ආරියනා
 38. ඇලිසන්
 39. සැවානා
 40. අරින්නා
 41. කැමිලා
 42. පෙනෙලෝප්
 43. ගාබ්රියෙලා
 44. ක්ලෙයාර්
 45. අලියියා
 46. සාදි
 47. රයිලි
 48. ස්කයිචර්
 49. නෝරා
 50. සාරා
 51. හයිලි
 52. කයිලි
 53. පේයිලි
 54. කෙනඩි
 55. එලි
 56. පේයිටන්
 57. ඇනාබෙල්
 58. කැරොලයින්
 59. මැඩලින්
 60. නියමයි
 61. අවුඩි
 62. ලුසි
 63. ඇලෙක්සා
 64. ඇලෙක්සිස්
 65. නිවීය
 66. ස්ටෙලා
 67. වයලට්
 68. උත්පත්ති
 69. මැකෙන්සි
 70. බෙලා
 71. සරත්
 72. මිලා
 73. කයිලි
 74. මායා
 75. පයිපර්
 76. ඇලිසා
 77. ටේලර්
 78. එලිනෝර්
 79. මෙලනි
 80. නයෝමි
 81. විශ්වාසය
 82. ඊවා
 83. කැතරින්
 84. ලිඩියා
 85. බ්රයන්නා
 86. ජූලියා
 87. ඈෂ්ලි
 88. ක්ලෝයි
 89. මැඩලින්
 90. රබී
 91. සොෆී
 92. ඇලෙක්සැන්ඩ්රා
 93. ලන්ඩන්
 94. ලෝරන්
 95. ගයානා
 96. ඉසබෙල්
 1. ඇලිස්
 2. විවිආන්
 3. හැඩ්ලි
 4. ජැස්මින්
 5. මෝර්ගන්
 6. කයිලා
 7. කෝරා
 8. බේලී
 9. කිම්බර්ලි
 10. රේගන්
 11. හෙසෙල්
 12. ක්ලාරා
 13. සිඩ්නි
 14. ත්රිත්වය
 15. නටාලියා
 16. වැලන්ටිනා
 17. රයිලේ
 18. ජොසලින්
 19. මාරියා
 20. අරෝරා
 21. එලියානා
 22. බ්රියෙල්
 23. ලිලියානා
 24. මරියා
 25. එලේනා
 26. මොලී
 27. මාකලය
 28. ලිලී
 29. ඇන්ඩ්රියා
 30. ක්වින්
 31. ජෝර්ඩින්
 32. ඇඩලින්න්
 33. නිකෝල්
 34. දෙලීලා
 35. කේන්ද්රීය
 36. කිංස්ලි
 37. ඒරිල්
 38. පැයිටන්
 39. පේජ්
 40. මරියා
 41. බෲක්
 42. විලෝ
 43. ජේඩ්
 44. ලයිලා
 45. මයා
 46. ෂිමෙන්
 47. ලූනා
 48. ඉසබෙල්
 49. මැක්සි
 50. අයිවරි
 51. ජෝසෙයින්
 52. ඒමි
 1. ලයිලා
 2. ඉස්ලා
 3. ඒදන් උයනේ
 4. ඇඩලින්
 5. ඇන්ජලිනා
 6. ලෝන්ඩින්
 7. රේචල්
 8. මෙඩෝයි
 9. ජූලියානා
 10. කයිට්ලින්
 11. බෘක්ලින්හි
 12. ඉරණම
 13. එරිනි
 14. ග්රේෂී
 15. නෝරා
 16. එමේලියා
 17. රීස්
 18. එලයිස්
 19. සාරා
 20. අලිියා
 21. මාග්රට්
 22. කැතරින්
 23. වැනෙසා
 24. කැට්ලින්
 25. ගේබ්රියෙල්
 26. අරාබෙල්
 27. ව්ලලියා
 28. වැලරි
 29. ඇරිඩානා
 30. හැමදාම
 31. ජෙසිකා
 32. ඩේසි
 33. මකෙන්සි
 34. ගිම්හානය
 35. ලිලා
 36. රෙබෙකා
 37. ජුලියානා
 38. කැලි
 39. මිෂෙල්
 40. රයිලි
 41. ප්රෙස්ලි
 42. ඇලිනා
 43. ඇන්ජෙලා
 44. ඇලිනා
 45. හර්මන්නි
 46. රෝස්
 47. ඇතීනා
 48. ඉමර්සන්
 49. ඇඩෙල්
 50. ඇලනා
 51. හේඩ්න්
 52. ඉසබෙල්
 53. කැලි
 54. මාර්ලි
 55. එස්තර්
 56. ෆියෝනා
 57. ස්ටෙෆනි
 58. සෙසීලියා
 59. කේට්
 60. කින්නි
 61. ජයලා
 62. ජිනීවා
 63. ඇලෙක්සැන්ඩ්රියාව
 64. එලයිසා
 65. කයිල්
 66. ඇලිවියා
 67. ජිසල්
 68. ආර්යා
 69. අලයානා
 70. ලීලනි
 71. ඇඩ්රීන්
 72. ජෙනිෆර්
 73. ටෙසා
 74. ඇනා
 75. ෆින්ලි
 76. මෙලිසා
 77. ඩැනියෙලා
 78. ඇනියා
 79. ඩලේසියා
 80. කීරා
 81. චාලි
 82. ලුසියා
 83. බලාපොරොත්තුව
 84. ගාබ්රියෙලා
 85. මැකෙනා
 86. බ්රයිනි
 87. පාකර්
 88. ලොලා
 89. අමයා
 90. මිරැන්ඩා
 91. මැගී
 92. ඇනස්ටසියා
 93. ලීලා
 94. ලෙක්සි
 95. ජෝර්ජියා
 96. කෙන්සි
 97. අයිරිස්
 98. ජැකලින්
 99. ජෝර්දානය
 100. කැසිඩි
 101. විවින්ය
 102. කැමිලී
 103. නොයෙල්
 104. ඇඩ්රියානා
 105. ටයිගන්
 106. ජොසි
 107. ජුලියට්
 108. ඇනබෙල්ලා
 109. ඇලී
 110. ජුලියට්
 111. කෙන්ද්රා
 112. සීනෙනා
 113. බ්රින්
 114. කාලී
 115. මාසි
 116. ඩැනියෙල්
 117. හාලි
 118. ජෙනා
 119. රයිලින්
 120. ඩෙලනි
 121. පැරිස්
 122. ඇලෙක්සියා
 123. ලයික්
 124. ගැමියා
 125. ලිලියානා
 126. චෙල්සියා
 127. දේවදූතයා
 128. එවැන්ජලින්
 129. අයිලා
 130. කේලීයි
 131. ලෙනා
 132. කේටි
 133. එලයිනා
 134. ඔලිව්
 135. මැඩලින්
 136. මාකenna
 137. ඩකෝටා
 138. එල්සා
 139. නෝවා
 140. නදිය
 141. ඇලිසන්
 142. කයිඩෙන්ස්
 143. ගමන
 144. ජඩ
 145. කැත්රින්
 146. ෂෙල්බි
 147. නීනා
 148. එලියියානා
 149. ඩයනා
 150. ෆීබි
 151. අලෙසන්ද්රා
 152. එලෝයිස්
 153. නයිලා
 154. ස්කයිලර්
 155. මැඩිලින්
 156. ඇඩෙල්න්
 157. මිරියාම්
 158. අෂ්ලින්
 159. අමියා
 160. මෙගන්
 161. ඇම්බර්
 162. රොසාලි
 163. ඇනී
 164. ලිලා
 165. චාලි
 166. අමන්ද
 167. රූත්
 168. ඇඩිලේඩ්
 169. ජූනි
 170. ලෝරා
 171. ඩැනියෙලා
 172. මිකායෙල්
 173. රාගන්
 174. ජේන්
 175. අෂ්ලීන්
 176. කෙල්සි
 177. එරින්
 178. ක්රිස්ටිනා
 179. ජොඈනා
 180. ෆාතිමා
 181. ඇලිසන්
 182. ටැලියා
 183. මරියානා
 184. සැබ්රීනා
 185. හැව්න්
 186. ඇන්ස්ලි
 187. කැසීමයි
 188. එල්සි
 189. ලෙස්ලි
 190. ස්වර්ගය
 191. ඇරිල්
 192. මද්දිසන්
 193. ඇලිසියා
 194. බ්රීඇල්ල
 1. ලුසිල්
 2. සෝයර්
 3. මාලියා
 4. සෙලෙනා
 5. හයිඩි
 6. කයිලි
 7. හාලි
 8. කිර
 9. ලානා
 10. සියෙරා
 11. කිර්යා
 12. පේයිලී
 13. ඇලොන්ඩා
 14. ඩැෆ්නි
 15. කාර්ලි
 16. ජිලා
 17. කයිලා
 18. බියන්කා
 19. බේලී
 20. චේයින්
 21. මසී
 22. කැමිලා
 23. කැටිනානා
 24. ගයා
 25. වෙරා
 26. ස්කයි
 27. ඇලීන්
 28. ස්ලෝන්
 29. මයලා
 30. යැට්රී
 31. ජූලියානා
 32. මැසී
 33. වෙරෝනිකා
 34. Esmeralda
 35. ලියා
 36. ඒවරි
 37. ඇඩිසන්
 38. කැමරින්
 39. මැකින්ලි
 40. ඇඩා
 41. කාමන්
 42. මයිලරී
 43. ජිලියන්
 44. ඇරිඇල්ල
 45. රයිලි
 46. Sage
 47. ඇබී
 48. තද රතු පාටයි
 49. ලොගාන්
 50. ටැටම්
 51. බෙතානිය
 52. ඩිලන්
 53. ඇල්ල
 54. ජෑස්මින්
 55. අසිපෙන්
 56. කැම්රින්
 57. මැලේසියාව
 58. හේලී
 59. නයෝලි
 60. ගැසලින්
 61. කැමිලා
 62. හෙලන්
 63. මර්ලින්
 64. අප්රේල්
 65. කැරොලිනා
 66. අමිනා
 67. ජූලී
 68. රයිලින්
 69. බ්ලැක්ලි
 70. රෝවන්
 71. ඇන්ජලීක්
 72. ආශ්චර්යය
 73. එමේලි
 74. ජයලීන්
 75. කෙනඩි
 76. අමිරා
 77. බ්රියානා
 78. ග්වෙන්ඩොලින්
 79. යුක්තිය
 80. සාරා
 81. Alee
 82. ඉටෙල්
 83. බ්රිස්ටල්
 84. ෆ්රැන්චෙස්කා
 85. ඉමර්සෙන්
 86. ඕබ්රී
 87. කරිනා
 88. නයිලා
 89. කෙලී
 90. අනියා
 91. මලියියා
 92. එව්ලින්
 93. එම්බර්
 94. මෙලනි
 95. ඇන්ජලිකා
 96. හිමානා
 97. මැඩලින්
 98. කැසිඩි
 99. ටිෆනි
 100. කරා
 101. Jazmine
 1. ජේඩා
 2. දාලියා
 3. ඇලෙක්සැන්ඩ්රා
 4. සාරයි
 5. ඇනාබෙල්
 6. හොලි
 7. ජෙනෙල්
 8. බ්රේලින්
 9. ගැසලින්
 10. ගඟ
 11. විවියානා
 12. සෙරේනා
 13. බ්රිටැනි
 14. Annalize
 15. බ්රින්ලි
 16. මැඩින්
 17. ඒව
 18. කතලේ
 19. සතුට
 20. කේට්ලින්
 21. අනැබෙල්
 22. එම්මලීන්
 23. Journee
 24. සෙලෙස්ටේ
 25. බ්රයිලි
 26. ලුසියානා
 27. මාරී
 28. සවානා
 29. ඇන්යා
 30. මරිසා
 31. ජසලින්
 32. ශූරයි
 33. කයිලි
 34. ක්රිස්ටල්
 35. මිචේලා
 36. ලොරේලේ
 37. ගුවාලලෙප්
 38. මැඩිලින්
 39. Maeve
 40. හැනා
 41. ප්රිසිලා
 42. කයිරා
 43. ලේෂී
 44. නියා
 45. චාලි
 46. ජේමි
 47. ජුපියර්
 48. සින්තියා
 49. කැරන්
 50. සිල්වියා
 51. ෆීනික්ස්
 52. ඇලීනා
 53. Caitlin
 54. ෆෙලිසිටි
 55. එලීසා
 56. ජුලිස්
 57. රෙබෙකා
 58. ඊවී
 59. හෙලේනා
 60. ඉමානි
 61. කාර්ලා
 62. මිලි
 63. ලිලියන්
 64. Raven
 65. හාර්ලොව්
 66. ලෙයා
 67. රියාන්
 68. කයිලින්
 69. ලිලී
 70. අමාරා
 71. කැඩ්න්ස්
 72. ලෝරින්
 73. කැසන්ඩ්රා
 74. කයිලි
 75. මැඩලින්
 76. ඇනික්
 77. හේලී
 78. බ්රී
 79. කෝලට්
 80. හෙන්ලි
 81. අමාරි
 82. රෙජිනා
 83. ඇලන්නා
 84. අශේලා
 85. ප්රනාන්දු
 86. ජලියියා
 87. ඇනබෙලා
 88. ඇඩෙලිනා
 89. ලිලියානා
 90. ස්කයිලා
 91. ඇඩිසින්
 92. සර්යා
 93. බ්රිජට්
 94. බ්රසීල්
 95. මොනිකා
 96. ජයඩන්
 97. ලේටන්
 98. ග්ලෝරියා
 99. ජොහානා
 100. ඇඩිලින්
 101. ඩැනා
 102. සලාහ්
 103. ආර්යානා
 104. කයිලීන්
 105. ඇනියා
 106. විල්ලා
 107. ඇන්ඩි
 108. කියායා
 109. කලියියා
 110. ඈන්
 111. ටියානා
 112. චාලි
 113. ශීත ඍතුව
 114. ඩැනිකා
 115. අලායා
 116. අයිෂා
 117. බේලී
 118. කෙන්ලි
 119. අයිලීන්
 120. ලෙක්සි
 121. ජානියා
 122. බ්රේලින්
 123. ලිබර්ටි
 124. කැට්ලින්
 125. මරියම්
 126. සාෂා
 127. ලින්ඩ්සි
 128. මොන්ටිසරෙට්
 129. සෙකලියා
 130. මිකාලා
 131. Kaelyn
 132. රෝස්මරී
 133. ඇනිකා
 134. ටැටියානා
 135. කැමරන්
 136. මාරි
 137. ඩලස්
 138. වර්ජිනියා
 139. ලියානා
 140. මැටිල්ඩා
 141. ෆ්රේයා
 142. ලායිනි
 143. හැලී
 144. ජෙසී
 145. ඔඩ්රිනිනා
 146. බ්ලේක්
 147. හැටි
 148. මොන්ස්රැට්
 149. කිරේ
 150. ලයිලා
 151. ග්රේටා
 152. ඇලිසන්
 153. එයිලී
 154. මරියාම්
 155. මෙලිනා
 156. දයානා
 157. ජේලින්
 158. බියට්රිස්
 159. ෆ්රැන්සිස්
 160. එලිසබෙත්
 161. සයිජ්
 162. කේන්ස්ලි
 163. මෙරිඩිත්
 164. අරන්සාව
 165. රෝසා
 166. ෂිලෝහි
 167. චාලි
 168. එයිස්
 169. ඇලනි
 170. මිරා
 171. ලයිලා
 172. ලින්ඩා
 173. විට්නි
 174. ඇලිනා
 175. ජේසී
 176. ජොසිලින්
 177. ඇන්සී
 178. කිංස්ලි
 179. මයියා
 180. ටෙන්ලි
 181. බ්රියානා
 182. එමේලියා
 183. මියා
 184. එඩිත්
 185. පර්ල්
 186. අනිනි
 187. කොරලින්
 188. සමාරා
 189. ඩෙමී
 190. චැනල්
 191. කිම්බර්
 192. ලිලිත්
 193. මලය
 194. ජෙම්
 195. මයාරා
 196. බ්රියානා
 197. ලෙනී
 198. ජේලින්
 199. කේලිං
 200. කල්ලි
 201. නටාෂා
 202. නතාලි
 203. පර්ලා
 204. අමානි
 205. ලිලියන්නා
 206. මැඩලින්
 207. බ්ලෙයාර්
 208. එලියානා
 209. කර්සන්
 210. ලින්ඩ්සේ
 211. ඊලයින්
 212. ඩල්සි
 213. එලන්
 214. එරිකා
 215. මැසි
 216. රේනා
 217. කීලි
 218. මරීනා
 219. රෙමි
 220. එම්මි
 221. අයිවන්නා
 222. අම්රා
 223. ලිවියා
 224. ඇමීලි
 225. අයිරින්
 226. මබෙල්
 227. මිලාන්
 228. අරනි
 229. කැරා
 230. සීආර්
 231. කැත්ලීන්
 232. ජේලින්
 233. කේලී
 234. ලෙයා
 235. එරිකා
 236. Paola
 237. ඇල්මා
 238. කෝට්නි
 239. මයි
 240. කassandra
 241. මැලයා
 242. රෙමින්ටන්
 243. ලයිලා
 244. මිනි
 245. ආර්යා
 246. ක්රිස්ටීන්
 247. ජස්මින්
 248. කෝරා
 249. චායා
 250. කරී
 251. ලයිලා
 252. මාර
 253. ජයලී
 254. රාකෙල්
 255. සීනයි
 256. ලෙනන්
 257. ආශිර්වාදය
 258. හදස්සා
 259. කෙන්යාව
 260. ඇලියානා
 261. රෙනේ
 262. අමිය
 263. ඉසිස්
 264. ෂැනියා
 265. අවා
 266. අමිය
 267. සින්ඩි
 268. අයිලීන්
 269. කයිඩන්
 270. මැඩිසන්
 271. සේලින්
 272. ආර්යානා
 273. එවර්ලී
 274. ඉසබෙලා
 275. රේනා
 276. ටෙරේසා
 277. ජොලීන්
 278. මාරියෝයි
 279. මයා
 280. ක්ලෙයාර්
 281. ක්ලෝදියා
 282. ලෙනා
 283. නොමි
 284. කොරිනෙ
 285. සිමෝන්
 286. ඇලියා
 287. බ්රෙන්ඩා
 288. ඩොරති
 289. එම්ලී
 290. එලින්
 291. ටෝරි
 292. මාර්තා
 293. ඇලී
 294. අෙලවිය
 295. ලියෝනා
 296. පැට්රීෂියා
 297. අහස
 298. තාලි
 299. කැරොලින්
 300. එරිරි
 301. නටාලි
 302. පේතින්
 303. ෂේලා
 304. අවෙරි
 305. ජැස්ලින්
 306. මාරගො
 307. ලීසා
 308. ලිස්බට්
 309. නන්සි
 310. දෙබොරා
 311. අයිවරි
 312. ඛලීසි
 313. එලියට්
 314. ලෙවන්
 315. Yareli
 316. ෆරා
 317. මිලානියා
 318. ජෙනාසා
 319. මිලානන්ද
 320. සෝයි
 321. ඇඩෙල්
 322. ක්ලැරිස්සා
 323. හන්ටර්
 324. ලීනා
 325. ඕක්ලි
 326. සාරියා
 327. එම්ලායින්
 328. ගලීලය
 329. හයිලී
 330. හාලේ
 331. සට්ටන්
 332. ගයානා
 333. තියා
 334. ඩෙනිස්
 335. නය
 336. ක්රිස්ටිනා
 337. ලිව්
 338. නතාලි
 339. වෙන්ඩි
 340. අබ්රියෙල්
 341. බ්රෙනන්
 342. කාටර්
 343. ඩැනිකා
 344. මොන්රෝ
 345. සෙලියා
 346. දාන
 347. ජොලි
 348. තාලියා
 349. කේසි
 350. මයිලි
 351. යමිලත්
 352. ජයලීන්
 353. සයිලර්
 354. ජොයිස්
 355. මිලේනා
 356. සාරියා
 357. සැන්ඩ්රා
 358. ආරියඩ්
 359. අවියියානා
 360. මොල්ලි
 361. ආර්
 362. අලායා
 363. ආසියාව
 364. නොල
 365. පොනි
 366. ඩික්සි
 367. Marisol
 368. ඇරිඩන්
 369. රිලන්
 370. කෝරි
 371. ක්රිස්ටන්
 372. අමිර්
 373. Esme
 374. ලෝරල්
 375. ඇලිසා
 376. රොසලින්
 377. ස්ලෝන්
 378. ලොරලෙයි
 379. ජෙනී
 380. Katalina
 381. ලාරා
 382. අම්යා
 383. අයිලීන්
 384. අවු්රි
 385. ආරිය
 386. කර්ලි
 387. අයිලියානා
 388. මැ Magnolia
 389. ආරුල්ලිය
 390. එලියට්
 391. එවලින්
 392. නටලී
 393. රේනා
 394. හෙදර්
 395. කොලින්ස්
 396. එඩ්රෙලා
 397. රොරි
 398. හනා
 399. කෙන්නා
 400. ජොර්ඩින්
 401. රෝසි
 402. අයියානා
 403. ඇමරිකාව
 404. ඇන්ජලීන්
 405. ජානියා
 406. ජෙසා
 407. ටෙගාන්
 408. සූසන්
 409. එම්මේලී
 410. Taryn
 411. අමද්යපානය
 412. ඇලිසා
 413. කෙන්යාව
 414. අබිබිගේ
 415. බ්රයිලි
 416. කයිලී
 417. සාරියා
 418. චානා
 419. ලිලියන්නා
 420. බාබාරා
 421. කාර්ලා
 422. අලි
 423. බොනී
 424. කීලා
 425. මරියානා
 426. පලෝමා
 427. ජුවලර්
 428. ජොසලින්
 429. Saniyah
 430. විෙජ්රියානා
 431. ජුවාවානා
 432. හඩ්ලි
 433. මැකලා
 434. ජායිඩා
 435. සල්මා
 436. ෂැරන්
 437. එම්ලායින්
 438. කිමෝරා
 439. වින්ටර්
 440. ගුවන්යානා
 441. අමලියා
 442. කාර්ලී
 443. කයිඩේස්
 444. කයිරි
 445. ලිබ්
 446. ෂර්ලින්
 447. ඩයමන්ඩ්
 448. ඕලන්දය
 449. සීඩන්යා
 450. මරියයා
 451. සයිනාබ්
 452. අලිෂා
 453. අයන්නා
 454. එලිසන්
 455. හාලි
 456. ලිලියන්නා
 457. බ්රයිලේ
 458. ජූලියන්
 459. කැලේ
 460. මයියා
 461. යස්මින්
 462. ඇනිස්ටන්
 463. එස්තෙල්
 464. එම්ලයින්
 465. ෆේයි
 466. කියානා
 467. එනමල්
 468. සියොන්
 469. ටාරා
 470. ඇරිඩිඩ්
 471. එම්මේ
 472. සිඩ්නි
 473. Zahra
 474. ජේලින්
 475. Kinslee
 476. ටබිත
 477. ආබ්රීඇල්ල
 478. ඇඩිලිනො
 479. ඇලිවියා
 480. හැඩ්ලි
 481. ඉඟ්රිඩ්
 482. ලීලියා
 483. Macey
 484. ඇසරියා
 485. කයිට්ලින්
 486. නෙරීහ්
 487. ඇනබෙල්
 488. ආර්යා
 489. ජානේ
 490. කයියා
 491. රීනා
 492. රිවේකා
 493. ඇලිස්
 494. මර්ලයි
 495. ඇලිසන්
 496. මාලියා
 497. දයාව
 498. නෝ
 499. ස්කාර්ලට්
 500. ක්ලෙමන්ටයින්
 501. ෆ්රීඩා
 502. ඈන්
 503. සෝනියා
 504. ඇලන්
 505. අලේලින්
 506. ඩාලියා
 507. අයිවා
 508. ස්ටීව්
 509. ජුඩිත්
 510. පෝලින්
 511. අසරියා
 512. එස්තෑල්ලා
 513. රෙමි
 514. ග්වෙන්
 515. මැටි
 516. මිලානි
 517. රයිනා
 518. ජුලියෙටා
 519. රෙනී
 520. ලෙස්ලි
 521. ඇබ්රියෙල්
 522. බ්රින්
 523. කාර්ලි
 524. රියා
 525. කර්ටර්
 526. ඇබිලිල්
 527. ඕබ්රියානා
 528. ජොසලින්
 529. කයිලා
 530. ලූසා
 531. පයිපර්
 532. ඇන්ටෝනියා
 533. මැග්ඩලනා
 534. මොරියා
 535. රියාන්
 536. ටමියා
 537. කයිලනි
 538. ලෙන්රි
 539. අයා
 540. අයර්ලන්තය
 541. මර්සිඩීස්
 542. රොසලින්
 543. ඇලේසියා
 544. ඇනලී
 545. ඉවසිලිවන්තකම
 546. ආන්යා
 547. පෝලා
 548. සමීයා
 549. යාරිට්සා
 550. කෝඩියියා
 551. මීකා
 552. නල
 553. බෙලන්
 554. කේම්බ්රියා
 555. නටාලා
 556. කයිලින්
 557. කයි