අල්ට්රා සවුන්ඩ් සිට ක්රවුන් ඉරුම් දිග (CRL)

CRL මගින් ඔබේ කලලරූපය ගැන ඔබට දැන ගත හැකි දේ දැන ගන්න

ක්රවුන් ග්රෑම් දිග (CRL) යනු ගර්භණී සමයේදී භාවිතා කරන ලද අල්ට්රා සවුන්ඩ් මිනුමක් වේ. දරුවා ඔවුන්ගේ සෘජු (ඔටුන්න) ඔවුන්ගේ සත්ව තට්ටුව (කුළුණ) දක්වා සෙන්ටිමීටර මැනේ. උකුල් සහ කහ මදය ටැක්ටරය මැනීම සඳහා ඇතුළත් කර නොමැත. CRL සති 14 ක් දක්වා ගර්භනී සමයේ සති 6 ක් හෝ 7 ක් පමණ ආරම්භ කළ හැකිය. ගර්භණී සමයේදී ගණනය කිරීමේදී CRL ප්රයෝජනවත් විය හැකිය.

මෙම ගර්භණී සමයේදී වෛද්යවරුන්ට ඔබගේ විභවය නියමිත දින ගණනය කළ හැකිය. කලින් ඇති අල්ට්රා සවුන්ට පෙර සිදු කරනු ලබන අතර, දරුවාගේ ගර්භණී සමයේදී වඩා නිවැරදි වනු ඇත.

බිළින්දා සති 14 ක් තිස්සේ වර්ධනය වී ඇති විට හිස පරිවාරණය, ද්විපායිති විෂ්කම්භය , හා දුර්වල දිග මැනීම භාවිතා කරනු ලැබේ. ප්ලාස්ටික් රැඳවුමේ දිග සාමාන්යයෙන් ගර්භනී කාලය පුරාම CRL ලෙස සමාන වේ.

ළදරුවාගේ සෞඛ්යය ගැන අපට පවසන්න පුළුවන් කුමක්ද?

කලලරූපය සීඑල්එල් 7 මිලි මීටර් ඉක්මවා ගිය පසු, හෘද සැත්කම් හෘද සැත්කම් අනාවරණය කර ගත යුතු ය. එය සම්මත සල්ස් සවුන්ඩ් මෙන් නොව සයාේනිය හරහා සිදු කරනු ලබන අල්ට්රා සවුන්ඩ් ය. හෘද ස්පන්දන හෝ හෘද ක්රියාකාරකම් හඳුනා නොගත්තොත්, ගර්භනී අවස්ථාවක් අහිමි වීම. නැති වූ හෝ නිශ්ශබ්දතාවයෙන් තොරව ගබ්සාව සාමාන්යයෙන් ඇතිවන ගබ්සා වීමේ රෝග ලක්ෂණ නොපෙන්වයි. ප්ලාසන්ටා හට හෝර්මෝන සැපයීමට දිගටම හැකිය. එමගින් ගබ්සා වීමේ බාහිර පෙනුම වළක්වා ගත හැකිය.

CRL ට වඩා 5 mm ට වඩා අඩු වන අතර, සාමාන්යයෙන් ඇතිවන හෘද ස්පන්දන අනුපාතය නම් දරුවාට පළමු මාස ​​තුනක ගබ්සා වීම අත්විඳිනු ඇත. අඩු වූ ඔටුනු ඉනනන දිග, ට්රයිසෝමි 18 වැනි (එඩ්වර්ඩ්ස්වර්ඩ්ස් සින්ඩ්රෝම්) වැනි වර්ණදේහ විෂමතා සහ වර්ධන සීමා සහිතව සම්බන්ධ අනෙකුත් ට්රයිසෝමි වර්ග ද හඳුනා ගත හැකිය.